Všeobecné obchodní podmínky

                                                                                       (dále jen „VOP“)

                                                                                       Šťastná Samota

 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Obchodní korporace ŠŤASTNÁ SAMOTA s.r.o., se sídlem na adrese V Přístavu 1585/12,
170 00 Praha 7, registrována pod identifikačním číslem 03841171 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 238623), (dále jen jako „ubytovatel“), je provozovatelem ubytování v soukromí venkovského typu v zemědělské usedlosti a objektu pro rodinnou rekreaci na adrese Braštice 9, 257 53 Vrchotovy Janovice (dále jen jako „Šťastná Samota“)

na straně jedné a

fyzická či právnická osoba (dále jen jako „objednatel“) objednávající u ubytovatele ubytování v soukromí pro sebe či jiné osoby (dále jen „hosté“).

 

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

Rezervace ubytování a dalších služeb ve Šťastné Samotě a potvrzení této rezervace ze strany ubytovatele je možné na základě písemné objednávky zaslané na e-mail ubytovatele rezervace@stastnasamota.cz, prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce ubytovatele nebo prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatelů poskytujících online rezervační služby.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou: fakturační údaje (jméno a příjmení objednatele, adresa místa trvalého pobytu (v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo), kontaktní údaje (telefon a e-mail) a dále požadovaný termín ubytování a počet ubytovaných hostů.

Odesláním takto vytvořené objednávky ubytovateli objednatel potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

V případě rezervace učiněné přímo ubytovateli zašle ubytovatel objednateli na elektronickou adresu uvedenou v objednávce potvrzení rezervace, ve kterém bude minimálně uvedena identifikace objednatele, termín ubytování, celková cena za ubytování, výše zálohy za ubytování a termín její splatnosti, výše doplatku za ubytování a termín jeho splatnosti.

K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení potvrzení rezervace.

V případě rezervace učiněné přes externí poskytovatele je tato potvrzena příslušným online rezervačním systémem.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

Mohou být stanoveny individuální podmínky.

 

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je uvedena za jednu noc včetně DPH ve výši 10 % a zahrnuje ubytování, poplatek z ubytovací kapacity hrazený městysu Vrchotovy Janovice a závěrečný úklid.

Rezervace učiněné přímo ubytovateli se řídí následujícími podmínkami:

 • Platné ceny jsou uvedeny na internetových stránkách ubytovatele www.stastnasamota.cz.
 • Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná.
 • Ubytovatel požaduje po objednateli uhrazení zálohy na cenu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny za ubytování.
 • Objednatel je povinen tuto zálohu uhradit nejpozději ve lhůtě stanovené v rezervaci. Tato lhůta je uvedena též na faktuře. Neuhradí-li objednatel tuto zálohu řádně a včas, má ubytovatel právo od smlouvy o ubytování písemně odstoupit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 30 a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny za ubytování v plné výši, a to ve lhůtě uvedené v rezervaci. Tato lhůta je uvedena též na faktuře.
 • Objednatel je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené na faktuře uhradit ubytovateli zbývající část ceny za ubytování. Nebude-li zbývající část ceny za ubytování ve stanovené lhůtě uhrazena, má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uhrazené zálohy.
 • Daňové doklady k přijatým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě.
 • V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká objednateli nárok na vrácení ceny za ubytování.
 • Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.
 • Zrušení potvrzené rezervace učiněné písemně je možné učinit opět pouze písemnou formou, tedy e-mailem.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považována za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit pouze bezhotovostně, akceptujeme měnu CZK, EUR a USD.


Rezervace učiněné přes externí poskytovatele
se řídí výhradně jimi stanovenými podmínkami.

 

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Ubytování je poskytováno formou ubytování v soukromí.

Stravování není ze strany ubytovatele poskytováno.

Přihlášení k ubytování je možné nejdříve od 16:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Odhlášení z ubytování musí proběhnout nejpozději do 10:00 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Hosté mají právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor a využívat služby s tím spojené.

Hosté se zavazují dodržovat ubytovací řád Šťastné Samoty, který je přístupný na internetových stránkách ubytovatele www.stastnasamota.cz a při hlavním vstupu do vnitřních prostor Šťastné Samoty. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s ubytovacím řádem seznámil. Objednatel je povinen seznámit s ubytovacím řádem všechny ubytované hosty.

Ubytování domácích mazlíčků je možné po předchozím oznámení ubytovateli.

Objednatel odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na majetku ubytovatele sám nebo kterou způsobí hosté nebo jiné osoby, jimž objednatel nebo hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup.

Doprava na Šťastnou Samotu je individuální. Parkování motorových vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné v areálu Šťastné Samoty.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO POPLATKY

Objednatel má právo kdykoli před nástupem hostů do Šťastné Samoty od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, a tedy i bez povinnosti platit storno poplatek.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z jiných důvodů a rovněž v případě, kdy od smlouvy o ubytování odstoupí ubytovatel z důvodů stanovených zákonem nebo těmito VOP, je objednatel povinen uhradit ubytovateli storno poplatek.

Výše storno poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování určené v rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:

 • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno více než 30 dnů před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, nebude vůči objednateli uplatňován žádný storno poplatek;
 • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno méně než 30 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 100 % z ceny za ubytování;
 • pokud hosté nenastoupí do Šťastné Samoty nejpozději do 24:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci a objednatel nebude ani informovat ubytovatele o pozdním příjezdu, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je objednatel povinen zaplatit 100 % ceny za ubytování určené v rezervaci.

Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.

Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování před započetím sjednané doby ubytování bez udání důvodu.

Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování během sjednané doby ubytování, a to v případě, že objednatel, hosté nebo jiné osoby, jimž objednatel nebo hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup, hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, z těchto VOP, z ubytovacího řádu, jakož i z právních předpisů České republiky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTŮ

Hosté mají právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

Maximální počet ubytovaných osob ve Šťastné Samotě je 14. Do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 6 let věku spící s rodiči na jedné posteli nebo v dětské postýlce. Toto omezení platí pro všechny vnitřní i vnější prostory Šťastné Samoty. Překročení maximálního počtu ubytovaných osob, než je shora uvedeno, opravňuje ubytovatele, aby objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 5000 EUR.

Využívání venkovních prostor Šťastné Samoty pro stanování nebo využívání obytných přívěsů či karavanů v areálu Šťastné Samoty je zakázáno.  Porušení tohoto nařízení opravňuje ubytovatele, aby objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 5000 EUR.

Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené jím, hosty nebo jinými osobami, jimž objednatel nebo hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup, a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena ubytovatelem. 

Ve všech vnitřních prostorách Šťastné Samoty je zakázáno kouření. Porušení tohoto nařízení opravňuje ubytovatele, aby objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 500 EUR. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách v místech k tomu vyhrazených. Odhazování nedopalků mimo popelníky umístěné ve vyhrazených místech je přísně zakázáno.

Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných ve Šťastné Samotě. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze elektrické spotřebiče v majetku Šťastné Samoty a dále takové, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky atd.) a dále notebooky, tablety, mobilní telefony a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

V rámci ubytování ve Šťastné Samotě není dovoleno jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, obscénní či jinak nezákonné chování.

Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to ve všech prostorách Šťastné Samoty.

Hostům je umožněno bezplatné dobíjení elektrokol na vyhrazeném místě v garáži.

Hostům je za poplatek umožněno dobíjení elektrovozidel prostřednictvím wallboxů v garáži. Dobíjení vozidel jiným způsobem není dovoleno.

Využití Šťastné Samoty k politickým, propagandistickým či náboženským účelům bez souhlasu ubytovatele není dovoleno.

Pořizování jakýchkoli audiovizuálních záznamů ze Šťastné Samoty ke komerčním účelům bez souhlasu ubytovatele není dovoleno.

V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ubytovatel zpracovává osobní údaje objednatele a hostů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („zákon o zpracování osobních údajů“).

Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů ubytovatele a dodržování zákonných povinností. Ubytovatel shromažďuje osobní údaje objednatele a hostů za účelem realizace objednávek, rezervací, plnění povinností ze smluv týkajících se nabízených služeb a plnění povinnosti registrace hostů pro výpočet výše místního poplatku z pobytu, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb.

Ve výše uvedených případech je ubytovatel v souladu s § 43 odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje objednatele a hostů i bez jejich souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje konkrétní fyzické nebo právnické osoby.

Ubytovatel zpracovává osobní údaje objednatele v následujícím rozsahu: jméno a příjmení objednatele, adresa místa trvalého pobytu, v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo, kontaktní údaje (telefon a e-mail).

Ubytovatel zpracovává osobní údaje každého z hostů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, místo trvalého pobytu a datum počátku a datum konce pobytu ve Šťastné Samotě.

Osobní údaje zpracovává ubytovatel jako správce a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů objednatele a hostů má objednatel a hosté mimo jiné níže uvedená práva se zpracováním související, a to:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi objednatelem a ubytovatelem.

Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Nová verze VOP bude vždy umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.stastnasamota.cz s tím, že účinnosti nabývají okamžikem zveřejnění.

V ostatních případech neupravených těmito VOP se objednatel a ubytovatel zavazují řídit příslušnými právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.