Všeobecné obchodní podmínky

Šťastná Samota

 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Obchodní korporace ŠŤASTNÁ SAMOTA s.r.o., se sídlem na adrese
V Přístavu 1585/12, 170 00 Praha 7, registrována pod identifikačním číslem 03841171 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 238623), (dále jen jako „Ubytovatel“), je provozovatelem ubytovacího zařízení na adrese Braštice 9, 257 53 Vrchotovy Janovice (dále jen jako „Šťastná Samota“)

na straně jedné a

fyzická, nebo právnická osoba (dále jen jako „Objednatel“) objednávající u Ubytovatele ubytovací služby pro určené fyzické osoby (dále jen „Hosté“).

 

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

Objednatel může být fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.

Objednatel odpovídá za závazky Hostů dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a Ubytovacího řádu a zavazuje se Hosty s nimi seznámit. 

Rezervace ubytování a dalších služeb ve Šťastné Samotě a potvrzení této rezervace ze strany Ubytovatele je možné na základě písemné objednávky zaslané na e-mail Ubytovatele rezervace@stastnasamota.cz, prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce Ubytovatele nebo prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatelů poskytujících online rezervační služby.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou: identifikační a fakturační údaje (jméno a příjmení Objednatele, adresa místa trvalého pobytu (v případě právnických osob obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo), kontaktní údaje (telefon a e-mail) a dále požadovaný termín ubytování a počet ubytovaných Hostů.

Odesláním takto vytvořené objednávky Ubytovateli Objednatel potvrzuje, že se plně seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování.

V případě rezervace učiněné přímo Ubytovateli zašle Ubytovatel Objednateli na elektronickou adresu uvedenou v objednávce potvrzení rezervace, ve kterém bude minimálně uvedena identifikace Objednatele, termín ubytování, celková cena za ubytování, výše zálohy za ubytování a termín její splatnosti, výše doplatku za ubytování a termín jeho splatnosti.

V případě rezervace učiněné přes externí poskytovatele je tato potvrzena příslušným online rezervačním systémem.

K uzavření smlouvy o ubytování dochází okamžikem doručení potvrzení rezervace.

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

Mohou být stanoveny individuální podmínky.

 

CENA, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je uvedena za jednu noc včetně DPH v platné výši a zahrnuje ubytování, místní poplatek z ubytovací kapacity hrazený městysu Vrchotovy Janovice a závěrečný úklid.

Rezervace učiněné přímo Ubytovateli se řídí následujícími podmínkami:

 • Platné ceny jsou uvedeny na internetových stránkách Ubytovatele www.stastnasamota.cz.
 • Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná.
 • Ubytovatel požaduje po Objednateli uhrazení zálohy na cenu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny za ubytování.
 • Objednatel je povinen tuto zálohu uhradit nejpozději ve lhůtě stanovené v rezervaci. Tato lhůta je uvedena též na faktuře. Neuhradí-li Objednatel tuto zálohu řádně a včas, má Ubytovatel právo od smlouvy o ubytování písemně odstoupit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 30 a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny za ubytování v plné výši, a to ve lhůtě uvedené v rezervaci. Tato lhůta je uvedena též na faktuře.
 • Objednatel je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené na faktuře uhradit Ubytovateli zbývající část ceny za ubytování. Nebude-li zbývající část ceny za ubytování ve stanovené lhůtě uhrazena, má Ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uhrazené zálohy.
 • Daňové doklady k přijatým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě.
 • V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká Objednateli nárok na vrácení ceny za ubytování.
 • Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet Ubytovatele.
 • Zrušení potvrzené rezervace učiněné písemně je možné učinit opět pouze písemnou formou, tedy e-mailem.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považována za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit pouze bezhotovostně, akceptována je měna CZK, EUR a USD.


Rezervace učiněné přes externí poskytovatele, např. Booking.com, Airbnb nebo Amazing Places se řídí výhradně jimi stanovenými podmínkami.

 

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Ubytování je poskytováno formou poskytnutí ubytovací služby.

V průběhu pobytu ve Šťastné Samotě není Hostům trvale k dispozici personál Ubytovatele, tento však může být ve Šťastné Samotě za účelem zajištění provozu a údržby v určitý čas přítomen. V takovém případě bude v maximální možné míře respektováno soukromí a klid Hostů.

Stravování ze strany Ubytovatele není poskytováno.

Doprava na Šťastnou Samotu je individuální.

Přihlášení k ubytování je možné nejdříve od 16:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Odhlášení z ubytování musí proběhnout nejpozději do 10:00 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Šťastná Samota může ubytovat pouze Hosty, kteří se po příjezdu řádně zaevidují podle platných právních předpisů. Objednatel nebo Host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Objednatel odpovídá za škodu, kterou způsobí na majetku Ubytovatele sám nebo kterou způsobí Hosté nebo jiné osoby, jimž Objednatel nebo Hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. To nevylučuje právo Ubytovatele na náhradu ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude v souvislosti se shora uvedenou škodou Šťastná Samota nebo její část vyřazena z provozu.

Host – dospělá osoba – nese plnou odpovědnost za dohled nad nezletilým dítětem a za případné škody jím způsobené.

Jakékoli vzniklé škody jsou Hosté povinni nahlásit Ubytovateli nejpozději při odhlášení z ubytování.

Ubytovatel se zprošťuje odpovědnosti za škody vzniklé na majetku vneseném Objednatelem, Hosty nebo jinými osobami, jimž Objednatel nebo Hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup.

Náhrada škody ze strany Ubytovatele v souvislosti s vypovědí smlouvy o ubytování se vylučuje.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO POPLATKY

Objednatel má právo kdykoli před nástupem Hostů do Šťastné Samoty od smlouvy o ubytování písemně odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení povinností Ubytovatele, a tedy i bez povinnosti platit storno poplatek.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování před nástupem Hostů do Šťastné Samoty z jiných důvodů a rovněž v případě, kdy od smlouvy o ubytování odstoupí Ubytovatel před nástupem Hostů do Šťastné Samoty z důvodů stanovených zákonem nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, je Objednatel povinen uhradit Ubytovateli storno poplatek.

Výše storno poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy o ubytování do dne nástupu na ubytování určené v rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:

 • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno více než 30 dnů před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, nebude vůči Objednateli uplatňován žádný storno poplatek;
 • je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno méně než 30 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v rezervaci, činí storno poplatek 100 % z ceny za ubytování;
 • pokud Hosté nenastoupí do Šťastné Samoty nejpozději do 24:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci a Objednatel nebude ani informovat Ubytovatele o pozdním příjezdu, může Ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je Objednatel povinen zaplatit 100 % ceny za ubytování určené v rezervaci.

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před započetím sjednané doby ubytování bez udání důvodu. V takovém případě je Ubytovatel povinen bezodkladně vrátit Objednateli zaplacenou cenu za ubytování.

Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.

Ubytovatel je oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu o ubytování během sjednané doby ubytování v případě, že Objednatel, Hosté nebo jiné osoby, jimž Objednatel nebo Hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup, hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, z Ubytovacího řádu, jakož i z právních předpisů České republiky. V takovém případě má Ubytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši rozdílu mezi uhrazenou cenou za ubytování a cenou vyčerpané doby ubytování před udělením výpovědi.

Okamžitou výpověď může Ubytovatel udělit i ústně a sepsat o tom záznam. Při okamžité výpovědi jsou Hosté povinni bezodkladně zcela vyklidit Šťastnou Samotu a ukončit ubytování. Pokud je okamžitá výpověď udělena v době mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., jsou Hosté povinni vyklidit Šťastnou Samotu a ukončit ubytování nejdéle do 10:00 hod. ráno.

V případě, že Hosté nevyklidí ve stanovené lhůtě Šťastnou Samotu a neukončí ubytování, je ubytovatel oprávněn bez odkladu Šťastnou Samotu vyklidit. O vyklizení Ubytovatelem pořídí Ubytovatel záznam. Věci Hostů uloží Ubytovatel na určeném místě a Hosty vyzve k jejich převzetí.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi Objednatelem a Ubytovatelem, upravují postup při jejím uzavírání.

Je-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky může v plném a neomezeném rozsahu Ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. Nová verze Všeobecných obchodních podmínek bude vždy umístěna na internetových stránkách Ubytovatele www.stastnasamota.cz s tím, že účinnosti nabývají okamžikem zveřejnění.

V ostatních případech neupravených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se Objednatel a Ubytovatel zavazují řídit příslušnými právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Pokud vztah založený smlouvou o ubytování, respektive těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Objednatel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické jazykové verzi, v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi má přednost verze česká.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024.